Algemene Voorwaarden


1. Overeenkomst, offerte en bevestiging


1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Torenvlied Media gesloten overeenkomsten. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden tussen opdrachtgever en ontwerper.


1.2 Offertes zijn vrijblijvend en zijn 2 weken geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan Torenvlied Media verstrekte gegevens waarop de ontwerper de offerte baseert.


1.3 Opdrachten worden schriftelijk door de opdrachtgever bevestigd. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Torenvlied Media begint met het uitvoeren van de opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Nadere mondelinge afspraken
en bedingen binden Torenvlied Media pas nadat deze schriftelijk door Torenvlied Media zijn bevestigd.


2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden


Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Torenvlied Media. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.


3. Aanbiedingen en offertes


Aanbiedingen en offertes van Torenvlied Media zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeenkomen.


4. Aanvaarding


Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Torenvlied Media zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.


4.1 Prijzen
Alle prijzen die Torenvlied Media hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten (zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten) tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
Alle prijzen die Torenvlied Media hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Torenvlied Media te allen tijde wijzigen.
Indien partijen voor een dienstverlening door Torenvlied Media een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen. Torenvlied Media is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Torenvlied Media de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt. Torenvlied Media heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
Voorafgaand aan de ingang ervan zal Torenvlied Media prijsaanpassingen meedelen aan de klant.


4.2 Betaaltermijn
Torenvlied Media hanteert een betaaltermijn van 14 dagen. Bij tekenen van een overeenkomst wordt er akkoord gegaan met de algemene voorwaarden en daarmee ook met de betaaltermijn die Torenvlied Media hanteert van 14 dagen. Indien anders afgesproken, dient dit schriftelijk vastgelegd te worden.


4.3 Gevolgen niet tijdig betalen
Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Torenvlied Media gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Torenvlied Media. De incassokosten worden berekend aan de hand van het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Torenvlied Media zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Torenvlied Media op de klant onmiddellijk opeisbaar.
Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Torenvlied Media, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Torenvlied Media te betalen.

4.4 Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakomingen van enige uit deze overeenkomst voorvloeiende verbintenis op te schorten.


5. Overmacht


In aanvulling op het bepaalde artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Torenvlied Media in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Torenvlied Media kan worden toegerekend in een van de wil van Torenvlied Media onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Torenvlied Media kan worden verlangd.
Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-,elektriciteits- internet-,computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor Torenvlied Media 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Torenvlied Media er weer aan kan voldoen. Vanaf het moment dat een overmacht situatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
Torenvlied Media is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.


6. Copyright


Al het door Torenvlied Media vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Torenvlied Media niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites/promotiemateriaal dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is.
Het eigendom van door Torenvlied Media verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig bij Torenvlied Media, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Torenvlied Media hiervoor een vergoeding bedingen. In het geval dat de concepten en ontwerpen zijn ontstaan tijdens een training of workshop ligt het eigendomsrecht volledig bij de cursist.
Torenvlied Media behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


7. Boetebeding


Indien de klant het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij ten behoeve van Torenvlied Media een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000,- voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van 5% van het hierboven genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Torenvlied Media waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.


8. Aansprakelijkheid Torenvlied Media


Torenvlied Media is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
Indien Torenvlied Media aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
Torenvlied Media is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
Indien Torenvlied Media aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoedingen en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.


9. Wijziging algemene voorwaarden


Torenvlied Media is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Torenvlied Media zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

10. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid


Wanneer één of meerder bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Torenvlied Media bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

You cannot copy content of this page

Deze website gebruikt cookies

U kunt meer informatie vinden over onze cookies en privacy voorwaarden via onze Privacy Voorwaarden